تگ: محمدعلی-طالبی

بید و باد هفتمین فیلم از چالش صد فیلم

بید و باد از محمد علی طالبی رو دیدم. مثل چند فیلم اخیر فیلمنامه از عباس کیارستمی بود.

بید و باد فیلمی از محمدعلی طالبی